Dự tính chi phí mua xe trả góp tại Ô Tô Đại Tín

Giá xe (1,000,000,000 VNĐ)
Tiền trả trước (500,000,000 VNĐ)
Lãi suất (0.7 %)
Thời gian trả (48 tháng)